Đổi ký tự giá đ thành VNĐ trong woocommerce WordPress

Bạn chèn đoạn code sau vào file functions.php trong theme của bạn đang sử dụng nhé.

 
add_filter('woocommerce_currency_symbol', 'change_existing_currency_symbol', 10, 2);
function change_existing_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) {
 switch( $currency ) {
 case 'VND': $currency_symbol = 'VNĐ'; break;
 }
 return $currency_symbol;
}

Chèn rồi lưu lại nhé


Vậy là xong rồi nhé nếu vẫn chưa hiện thì các bạn chọn lại VNĐ trong Setting Woocommece lại nha.

back top